ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2021/11/1

Olsztyn, dnia 11.11.2021 r.

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MSP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma Biosfera Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie:

Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowanie oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

 1. Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne powinno obejmować:
  1. analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,
  2. wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,
  3. analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,
  4. wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),
  5. rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
  6. opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,
  7. rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

Model biznesowy internacjonalizacji należy opracować zgodnie ze standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 PO PW „Internacjonalizacja MŚP” opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dostępnym pod adresem https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/internacjonalizacja-msp Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do Modelu biznesowego zgłoszonych przez PARP na etapie oceny formalnej/merytorycznej wniosku o dofinansowanie (o ile takie uwagi będą miały miejsce).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, co do opracowanego Modelu biznesowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji Modelu biznesowego z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę modelu biznesowego zostaną zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Ewentualne uwagi PARP do Modelu biznesowego oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Planowany termin realizacji zamówienia: 11.11.2021-29.11.2021

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim na komputerze lub odręcznie oraz powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających. Istnieje możliwość zlecenie realizacji usługi podwykonawcy. Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie wyrażone w PLN w kwocie netto i brutto. Cena w ofercie powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, tel. 727 696 266, e-mail: barbara@ekologicznerolnictwo.pl

Sposób i miejsce składania ofert:

 • A. osobiście w siedzibie firmy: ul. Górna 5/14. 10-040 Olsztyn
 • B. pocztą na adres siedziby firmy: ul. Górna 5/14. 10-040 Olsztyn
 • C. pocztą elektroniczną na adres mailowy: barbara@ekologicznerolnictwo.pl Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2021 r. (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Termin ważności oferty: minimum 14 dni od daty wystawienia oferty.

Kryteria oceny ofert: Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

A. Cena netto - waga 100% = 100 pkt

Maksymalnie 100 pkt. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

A. Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów)

Cenę netto za wykonanie zamówienia należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, koszty ponoszone przez ewentualnych podwykonawców i partnerów.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cn/Co) x 100 pkt.

gdzie:
C- cena netto/ wykonania oferty;
Cn- najniższa cena ofertowa netto spośród badanych ofert
Co- cena netto badanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Wybór wykonawcy:

 1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający przekaże wykonawcom drogą elektroniczną, którzy złożyli oferty i zamieści na swojej stronie Internetowej
 2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
 3. Treść umowy zostanie ustalona między stronami po wyborze wykonawcy.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od daty wystawienia oferty.

Odrzucenie oferty.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 2. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
 3. przedstawi nieprawdziwe informacje;

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Warunki dokonania zmiany umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach gdy:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń.

b) w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu na podstawie zgody Instytucji.

2) Siła wyższa.

a) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, wojnę, COVID-19 lub inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.

b) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. c) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.

d) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy wpływa na realizację przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy;

c) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert.

4) Pozostałe zmiany:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, lub na wniosek każdej ze stron.

c) wcześniejsze lub późniejsze zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek każdej ze stron i za ich zgodą,

d) przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany/wydłużenia terminu realizacji projektu, za zgodą Instytucji,

e) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

f) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

Zastrzeżenia

 • Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów / wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:

Ostatnie wpisy

Wegetacja na plantacjach nasiennych
W ciągu ostatnich kilkunastu dni panują już dodatnie temperatury i dzięki nim rozpoczęła się wegetacja na plantacjach nasiennych. Można również ...
Czytaj dalej
Azot
Azot (N) jest bardzo ważnym pierwiastkiem, ponieważ dzięki niemu rośliny szybciej wzrastają i odpowiada za wielkość oraz jakość masy produkowanej ...
Czytaj dalej
Dlaczego nie warto kupować mieszanek nasion traw ze źródeł nieznanego pochodzenia?
W Internecie coraz częściej można znaleźć mieszanki traw, które kuszą atrakcyjną ceną i zachęcają do zakupów. Niższa cena, zwłaszcza taka, ...
Czytaj dalej

O nas

Zaopatrujemy rolników w nasiona, aby mogli prowadzić ekologiczne uprawy. Posiadamy stałych partnerów w zakresie zakupu i sprzedaży materiału siewnego oraz nasion.

Kontakt

ul. Górna 5/14
10-040 Olsztyn
©Biosfera | Wszelkie prawa zastrzeżone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram